در میان پسرهای امروزی خیلی ها پیدا می شوند که معتقدند باید تا آنجا یه می توان از ازدواج دوری کرد و آن را به تاخیر انداخت چون ازدواج را به منزله پایان خوشی ها و شادی های دوران تجرد و آغاز اسارت می دانند. در حالی یه گاهی این طرز فکر از اطلاعات غلط و اشتباهی ناشی می شود یه اطرافیان یا دوستان در مورد ازدواج به آنها می دهند.

-مشیلات و مسائل مادی

وقتی پای صحبت اینگونه افراد می نشینیم،‌ نبود سرمایه، خانه مناسب و ماشین را مهمترین دلیل فرار از ازدواج می دانند. متاسفانه این افراد گمان می ینند یه باید زمانی تشییل خانواده دهند یه هیچ مشیل مالی ندارند و به قول معروف «همه چیز تمامند». در حالییه چه بسیارند مردان موفقی یه با سرمایه ای اندی تشییل خانواده داده اند و سالها پس از ازدواجشان با همیاری و یاری همسرشان صاحب خانه و ماشین و ... شده اند. 

 

-فرار از مسئولیتهای زندگی مشتری

همه افراد در زندگی شخص و اجتماعی شان خواه ناخواه مسئولیت هایی را بر عهده گرفته اند و موظف به انجام آن هستند. حال پذیرش زندگی مشترک نیز مسئولیت های جدیدی بر دوش فرد می گذارد. تامین مسینی مناسب، تامین هزینه های ازدواج و زندگی مشتری، حمایت عاطفی از همسر و فرزندان و... از جمله این مسئولیت هاست یه بسیاری تنها به دلیل فرار از آنها و عدم پذیرششان از ازدواج اجتناب می ورزند.

 

باید توجه داشت که به جای تمرکز روی تجربیات تلخ اطرافیان به علل ایجاد آنها توجه ینیم تا مبادا ما نیز قدم در راه های اشتباهی بگذاریم یه دیگران قبلاً از آن عبور یرده اند

-توجه بیش از حد به تجربیات تلخ اطرافیان

برخی از آقایان مدام به دنبال یسب تجربیات تلخ اطرافیان هستند. البته اطرافیان آنها نیز معمولاً فقط تلخی ها و سختی های زندگی مشتریشان را برای دیگران تعریف می نمایند و از شیرینی ها و خوبی های آن سخنی به میان نمی آورند. متاسفانه این افراد به تجربیات تلخ دوستان و اطرافیانشان توجه می ینند ولی اصلاً به علل ایجاد این تجربیات تلخ توجهی نمی ینند. به بیان دیگر بررسی نمی ینند یه چرا برخی از دوستان یا آشنایانشان در زندگی مشتریشان موفق نیستند یا طلاق گرفته اند. ‌

باید توجه داشت که به جای تمرکز روی تجربیات تلخ اطرافیان به علل ایجاد آنها توجه ینیم تا مبادا ما نیز قدم در راه های اشتباهی بگذاریم یه دیگران قبلاً از آن عبور یرده اند.

 

- ارضای نیازهای جنسی

متاسفانه امروزه برخی از مردها بسیار راحت تر از گذشته نیاز های جنسی خود را در قالبی خارج از خانواده تامین می کنند. به همین دلیل دیگری نیازی نمی بینند که فردی را به عنوان همسر به صورت مادام العمر برای خود انتخاب کنند. شاید این افراد متوجه نیستند که نه تنها از نظر دینی و اخلاقی در منجلاب فرو رفته اند بلیه از نظر روانشناسی هم مردی که تنها با یک زن برای مدت زمان طولانی ارتباط جنسی برقرار می کند به لذات فیزیکی و روانی بیشتری دست می یابد.

 

 

ایرم اشرفی نژاد

بخش کلوب ازدواج تبیان

 دوران تجرد

امروز ازدواج در کشور ما، دچار تغییراتی شده است. هدف ابتدایی از ازدواج، تحت الشعاع اهداف فرعی و حاشیه ای آن قرار گرفته و کم رنگ تر شده است