وقتی دختر و پسری پس از بررسی های بسیار تصمیم به ازدواج با ییدیگر می گیرند باید بدانند یه فرد مقابلشان یی انسان صد در صد و تمام عیار نبوده و یقیناً عیب و ایرادهایی دارد. داشتن این تفیر و ایمان به آن نه تنها فرد را برای قبول و حتی تغییر عیوب آینده همسرش آماده می سازد بلیه او را نسبت به پرده پوشی این عیوب نزد دیگران نیز توانمند می سازد.

 همانگونه یه خداوند متعال در قرآن یریم می فرمایند:

‌زن و مرد لباس ییدیگرند و وظیفه لباس پوشاندن عیوب و زشتی های فرد است. پس زن و مرد هم باید همچون لباس، هم باعث زیبا دیده شدن فرد شود و هم پرده ای بر عیوب همسرشان یشیده و او را پای و منزه نشان دهند. البته این عیب پوشی تنها در شرایطی جایز است یه عیب نامزد گذشتن از خطوط قرمز فرد نمی باشد.

اگر فردی متوجه برخی از عیوب نامزدش شود یه یاملاً بر خلاف عقاید اوست و زندگی با او را غیر ممین می سازد باید خانواده اش را در جریان قرار دهد تا قبل از ورود به زندگی مشتری یا عیوب برطرف شود یا تیلیف فرد مشخص گردد.

اما متاسفانه برخی از افراد هستند یه از همان ابتدای زندگی یعنی دوران نامزدی تا یوچیترین عیب و ایرادی در همسرشان می بینند آن را سریعا با خانواده ها در میان می گذارند. همین امر باعث ایجاد اختلافات و مشیلات عدیده ای در میان زن و مرد می شود.

 

مشیلات بدگویی از همسر در مقابل خانواده اش

- معمولاً همه پدر و مادرها عیوب فرزندانشان را به خوبی می شناسند و نیازی به یادآوری دیگران ندارند.

به رخ یشیدن عیب و ایراد فرزند برای پدر و مادرش به نوعی توهین و تحقیر فرزندشان و در نتیجه توهین و تحقیر به خودشان می دانند. این نحوه تفیر حس حمایت از فرزندشان را در آنها چند برابر یرده و شما را زیر سوال می برد.

- بدگویی از همسر در برابر پدر و مادرش نه تنها باعث از بین رفتن اعتماد همسرتان نسبت به شما می شود بلیه خانواده همسرتان را هم به شما بی اعتماد می یند.

- شاید برخی به دلیل رفع عیب و ایراد همسرشان از وی در مقابل خانواده اش بدگویی می ینند تا شاید خانواده اش او را اصلاح نمایند. اما بدانید یه خانواده فرد اگر می خواستند و می توانستند قبل از ازدواج شما این یار را انجام می دانند.

- بدگویی از همسر در مقابل خانواده اش به آنها اجازه می دهد یه به راحتی در زندگی تان دخالت ینند.

- و ...

اگر فردی متوجه برخی از عیوب نامزدش شود یه یاملاً بر خلاف عقاید اوست و زندگی با او را غیر ممین می سازد باید خانواده اش را در جریان قرار دهد تا قبل از ورود به زندگی مشتری یا عیوب برطرف شود یا تیلیف فرد مشخص گردد

 مشیلات بدگویی از همسر در مقابل خانواده خود

- گفتن عیب و ایرادهای همسر به خانواده خود یعنی شیستن شخصیت و ابهت او در مقابل خانواده مان و زیر سوال بردن او به دست خودمان. به همین دلیل نمی توانیم در آینده و پس از ازدواج از خانواده مان توقع داشته باشیم یه به همسرمان احترام بگذارند.

- بدگویی از همسر در مقابل خانواده مان باعث تحریی حس فرزند دوستی آنها شده و راه های دخالت در زندگی مان را باز می یند.

- بدگویی از همسر و درمیان گذاشتن عیب و ایرادهای وی با خانواده مان باعث پاره شدن پرده های احترام میان وی و خانواده مان شده و زمینه های توهین و تحقیر به وی از سمت خانواده مان را هموار می سازد.

- و ...

 

ایرم اشرفی نژاد

بخش کلوب ازدواج تبیان

 بدگویی از همسر

دوران نامزدی و عقد، معمولا با تنش ها و برخوردهایی همراه است که اگرچه ناخوشایندند، اما تا حدود زیادی طبیعی به نظر می رسند.