مدیرعامل سابق سایپا در دادگاه امروز + عکس

10

1398/6/31

00:05


از راست: تقی زاده معاون سابق فروش و جمالی مدیرعامل سابق سایپا.

مدیرعامل سابق سایپا در دادگاه امروز + عکس

مدیرعامل سابق سایپا در دادگاه امروز + عکس

میزان

تصویری


ویدئو