یک سنگ بزرگ از ارتفاع بلند کوه کنده شده و با شدت به پایین پرتاب شد و به صورت معجزه آسایی در چند متری یک خودرو توقف کرد. در این حادثه کسی صدمه ندید.