تفیذ اختیار شهرداری به مناطق مانع تحول در سرمایه گذاری است

منبع: رکنا

11

1398/9/12

00:36


تفیذ اختیار شهرداری به مناطق مانع تحول در سرمایه گذاری است

مجید فراهانی، در گفتگو با رکنا در مورد بودجه جانبی تاکید کرد: مشارکت اقتصادی مردم در قالب پروژه های شهرداری از الزامات شورای شهر تهران برای شهرداری است و متاسفانه رضایت چندانی از عملکرد شهرداری در حوزه فعال سازی سرمایه گذاری نداریم.

او با بیان این که از گذ شته قوانین دست و پا گیری در حوزه سرمایه گذاری وجود داشته است. ضمن آن که در تعیین تکلیف پروژه های شهرداری و سرمایه گذاران صورت می گیرد. امیدواریم با الزام شورای شهر برای ارائه بودجه مجزا تحت عنوان «بودجه سرمایه گذاری» در بودجه سال 99 این امکان فراهم شود که عملکرد شفاف تری را در حوزه جذب سرمایه گذاری برای توسعه شهر شاهد باشیم.

رویکرد شهرداری و نحوه تفیذ اختیار به مناطق برای جذب سرمایه گذاری مورد تاکید شورای شهر است. تا زمانی که نگرش شهرداری در تفیذ اختیار به مناطق، سازمان ها و شرکت ها و به کارگیری کل شهرداری ومجموعه شورایاری و نهایتا مردم برای جذب سرمایه گذاری تغییر نکند، شاهد تحول جدید در این عرصه نخواهیم بود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو