کنایه علی ضیا به پخش بویِ نامطبوع در تهران

منبع: برترین ها

26

1398/9/12

03:54


بویی که دوباره در سطح شهر تهران پس از یک سال پخش شده و انتقادی متفاوت از علی ضیا، مجری تلویزیونی را ببینید.

برترین‌ها: بویی که دوباره در سطح شهر تهران پس از یک سال پخش شده است. انتقادی متفاوت از علی ضیا، مجری تلویزیونی را در این مورد ببینید.

کنایه علی ضیا درباره پخش بویِ نامطبوع در تهران

مطالب مشابه