تصویر زیر از پشت در اتاقی که او بستری شده نصب شده است.

 

 

5317760

 «هانی کرده» از اراذل و اوباش معروف تهران که سوم دی‌ماه در درگیری میان اراذل و اوباش از نواحی مختلف بدن و به علت اصابت ضربات قمه مجروح شده بود، هم اکنون در بیمارستان بستری است.