(ویدئو) لکنت زبان نماینده زن در مجلس پرتغال و واکنش جالب دیگر نمایندگان

منبع: فرارو

77

1398/10/8

17:18


یکی از نمایندگان زن در پارلمان پرتغال که لکنت زبان دارد بیش از چهار دقیقه در پارلمان سخنرانی کرد. خانم Joacine Katar Moreira در مجلس بیش از چهار دقیقه سخنرانی کرد و بارها به دلیل لکنت زبان در سخنرانی دچار مشکل شد اما دیگر نمایندگان در مجلس سراپاگوش ایستاده بودند، نه کسی او را به سخره گرفت، نه پچ پچی در کار بود و نه کسی سرش در گوشی همراهش بود.

مطالب مشابه