سقوط هواپیما در لوئیزیانای آمریکا + عکس

سقوط هواپیما در لوئیزیانای آمریکا + عکس


39

1398/10/8

21:18


در حادثه سقوط یک فروند هواپیمای کوچک در ایالت لوئیزیانا در آمریکا پنج نفر کشته شدند.

سقوط هواپیما در لوئیزیانای آمریکا + عکس

سقوط هواپیما در لوئیزیانای آمریکا + عکس

سقوط هواپیما در لوئیزیانای آمریکا + عکس

سقوط هواپیما در لوئیزیانای آمریکا + عکس

سقوط هواپیما در لوئیزیانای آمریکا + عکس

سقوط هواپیما در لوئیزیانای آمریکا + عکس

سقوط هواپیما در لوئیزیانای آمریکا + عکس

میزان