ابراهیم شکوری سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال در گفت و گویی تلویزیونی درباره موضوع استعفای مهدی تاج گفت: با توجه به فشارهای مختلف و حجم گسترده کارها آقای تاج از نظر قلبی دچار مشکل شد. اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، در روزهای آینده در رابطه با آن تصمیم گیری شود توسط خود رئیس فدراسیون و مراجعی که باید درباره آن نظر بدهند. ولی طبق وظیفه به عنوان سرپرست دبیر کلی، تمام امور اجرایی فدراسیون فوتبال توسط بنده انجام خواهد شد و تمرکز پرسنل فدراسیون فوتبال این است که وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند تا مراجع ذی صلاح و خود آقای تاج و هیئت رئیسه محترم تصمیم بگیرند.

او درباره تعیین تکلیف فدراسیون و اینکه نواب رئیس جایگزین تاج می شوند یا خیر، گفت: اگر اجازه بدهید روزهای آینده درباره این مسائل صحبت کنیم چون خود آقای تاج باید به صورت کامل شفاف صحبت کنند و ما در روزهای آینده راحت تر می توانیم درباره این موضوع حرف بزنیم. البته فدراسیون در این مورد اساسنامه مشخصی دارد ولی چیزی که معلوم است، امور فدراسیون تا زمانی که هیئت رئیسه و آقای تاج بگویند، بر عهده بنده است. سعی می کنم امور اجرایی را به بهترین نحو انجام دهم تا زمانی که تصمیم نهایی توسط مراجع ذی صلاح و هیئت رئیسه فدراسیون اتخاذ شود.