گل تماشایی لورنتزو اینسینیه به بوسنی (ایتالیا 1-1 بوسنی)

منبع: طرفداری

34

1398/3/21

22:13


طرفداری - گل تساوی ایتالیا به بوسنی توسط لورنتزو اینسینیه به ثمر رسید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو