عکس بچه پولدار در زمان قاجار!

منبع: ساتین

12

1398/3/22

15:42


استعمال قلیان توسط یک تاجر ثروتمند در اصفهان مربوط به سال ۱۲۹۰

قدیمی ها عکس قدیمی عکس زمان قاجار عکس بچه پولدار عکس ایران قدیم زمان قدیم تصاویر قدیمی ایران قدیم

تصویری


ویدئو