فیلمی دردناک از کتک زدن یک دستمال‌فروش توسط ماموران شهرداری

منبع: برترین ها

4

1399/3/3

03:40


روز گذشته یک ویدئو در فضای مجازی دست به دست می‌شد که در آن ماموران شهرداری یک دستمال‌فروش رو کتک زدند و دستمال هایش را گرفتند و بردند.

برترین‌ها: روز گذشته یک ویدئو در فضای مجازی دست به دست می‌شد که در آن ماموران شهرداری یک دستمال‌فروش رو کتک زدند و دستمال هایش را گرفتند و بردند.

 

 

فیلمی دردناک از کتک زدن دستمال فروش توسط ماموران شهرداری

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو