مهارت های کنترل توپ میچی باتشوایی و کورت زوما در تمرینات چلسی / ویدیو

منبع: طرفداری

13

1399/3/5

05:36


طرفداری- باشگاه چلسی کلیپی از مهارت های کنترل توپ میچی باتشوایی و کورت زوما در تمرینات چلسی را منتشر کرده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو