جنگل‌های گچساران در غفلت مسئولین می‌سوزد!

منبع: برترین ها

7

1399/3/5

11:40


جوانان و مردم گچساران در این ۴ روز در غیاب و غفلت مسئولین، با دستان خالی، آتش کوه خامی را خاموش میکنند.

برترین‌ها: جوانان و مردم گچساران در این ۴ روز در غیاب و غفلت مسئولین، با دستان خالی، آتش کوه خامی را خاموش میکنند.
آتش سوزی ادامه دار و گستره ی وسیعی از جنگلهای زاگرس در معرض نابودی است.

جنگل‌های گچساران در غفلت مسئولین می‌سوزد!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو