روانشناسی نقاشی های ناخودآگاه از افکار پنهان شما خبر می دهند

روانشناسی نقاشی های ناخودآگاه از افکار پنهان شما خبر می دهند


منبع: پرشین وی

13

1399/3/12

23:09


با روانشناسی نقاشی های ناخودآگاه و تصاویری که به صورت ناخودآگاه و در زمان حواس پرتی روی کاغذ ترسیم می کنید بیشتر آشنا شوید.

روانشناسی نقاشی های ناخودآگاه از افکار پنهان شما خبر می دهند

تاکنون چند بار ناخودآگاه خود را مشغول ترسیم یک نقاشی روی گوشی یا کاغذ یافتید؟ مثلا ممکن است
وقتی در کافه منتظر رسیدن کسی هستید، با خودکار روی دستمال کاغذی چیزی نقاشی بکشید. این نوع
نقاشی ها معمولا در اوقات حواس پرتی و یا در زمان هایی که می خواهید ذهن تان را آرام و متمرکز
کنید، کشیده می شوند. در زیر با روانشناسی نقاشی های ناخودآگاه بیشتر آشنا خواهید شد.

روانشناسی نقاشی های ناخودآگاه

  • قلب

روانشناسی نقاشی های ناخودآگاه در مورد نقاشی قلب نیاز به دانش پیچیده ندارد چرا که کاملا
واضح است. وقتی نقاشی قلب می کشیم، به این دلیل است که یا عاشق هستیم و یا زیاد به عشق
فکر می کنیم. ممکن است شخص شیفته و گرفتار سوژه رمانتیک خود باشد. همچنین ممکن است
چیزی در رابطه عاشقانه او موجب آزارش می شود. الزاما به این معنی نیست که یک دل و نه
صد دل عاشق هستید بلکه به گزارش پرشین وی بدین معنی است که چیزی در آن مورد ، فکر
شما را به خود مشغول کرده است.

روانشناسی نقاشی های ناخودآگاه

نقاشی قلب

  • فلش

شخصی که هدف خاصی در ذهن داشته باشد ممکن است به کشیدن فلش مشغول شود چرا که
به صورت ناخودآگاه هدف خود را نشانه می گیرد. در روانشناسی نقاشی های ناخودآگاه اگر
کسی تصویر یک فلش یا جهت تیز و زاویه دار می کشد، پس او شخصی مصمم بوده می داند
چیزی که به دنبال آن است امری مهم محسوب می شود. ولی اگر فلشی که می کشد دارای انحنای
تزیینی باشد، احتمالا آن فرد موضوعات و پروژه های مربوط به قلب و احساسات را نشانه گرفته
است.

روانشناسی نقاشی های ناخودآگاه

نقاشی جهت و فلش

  • خانه

اگر شما خود را درحالی می یابید که مشغول کشیدن خانه هستید در روانشناسی نقاشی های ناخودآگاه ،
می توان نشانه این باشد که شما به دنبال امنیت هستید. اگر خانه شما دارای خطوط صاف و منظم با
در و پنجره های مناسب باشد، پس نشان دهنده یک زندگی خانوادگی مطمئن است. گرچه یک خانه
با خطوط غیر منظم و صاف و بدون پنجره می تواند حاکی از این احساس باشد که شخص در زندگی
خانوادگی و یا شخصی خود احساس گرفتاری و حبس می کند. وقتی کسی خانه ای دورافتاده روی تپه
بکشد نشان می دهد که او شخص تنهایی است.

روانشناسی نقاشی های ناخودآگاه

نقاشی خانه

  • ستاره

در روانشناسی نقاشی های ناخودآگاه وقتی کسی ستاره نقاشی بکشد بدین معنی است که فردی جاه طلب با
آرزوهای بزرگ است. به گزارش پرشین وی اگر شما اغلب ستاره های کوچک متعدد نقاشی می کشید،
نشان از مثبت اندیشی شما دارد. ولی اگر یک ستاره بزرگ و پررنگ کشیده و آن را تزیین می کنید،
نشان می دهد که هدف خاصی را در ذهن دارید. اگر مشغول کشیدن ستاره های یک دست و منظم هستید
می تواند بدین معنی باشد که شخصی بسیار متمرکز محسوب می شوید و اگر ستاره های فی البداهه و
نامرتب طراحی می کنید نشان می دهد شخصی پرانرژی هستید.

نقاشی ستاره

نقاشی ستاره

معنای پنهان در نقاشی و تصاویر غیرآگاهانه

  • طرح های پیچیده

اگر مدام طرح های بسیار پیچیده با خصوصیات مختلف ترسیم می کنید می تواند بدین معنی باشد
که شما شخصی هستید که دوست دارید کنترل همه چیز را در دست داشته باشید. همچنین به
معنی یک وسواس ذاتی است. همچنین افرادی که معمولا به سختی می توانند یک کار به اتمام
رسانده و یا کسی را از زندگی خود خارج کنند نیز معمولا طرح های پیچیده ای طراحی می کنند.
این طرح ممکن است نقاشی مورد علاقه افراد درون گرا باشد.

نقاشی طرح های پیچیده

نقاشی طرح های پیچیده

  • آدمک های چوبی

اگر شخصی هستید که مدام آدمک های چوبی ترسیم می کنید، پس احتمالا خیلی احساساتتان را
کنترل می کنید. شما همچنین در تعادل بخشیدن به احساسات و دیگر جنبه های زندگی تان عالی
عمل می کنید. معمولا در روانشناسی نقاشی های ناخودآگاه، این طرح توسط کسانی کشیده می شود
که خودشان در برخی چیزهایی که برایشان مهم است، از قبل به موفقیت رسیده اند. آنها اهداف
واضحی داشته و به دنبال آن می روند.

نقاشی آدمک چوبی

نقاشی آدمک چوبی

  • چشم

اگر عادت به کشیدن چشم دارید در روانشناسی نقاشی های ناخودآگاه بدین معنی است که احساس امنیت
نمی کنید. همچنین نشان دهنده این است که نسبت به اطرافیان و انگیزه های آنها مشکوک هستید. ممکن
است به گزارش پرشین وی احساس کنید مورد هدف دیگران و یا مورد قضاوت آنها واقع شده اید.

نقاشی چشم

نقاشی چشم

خودشناسی با نقاشی های غیرعمدی

  • اسامی و یا حروف اول اسم

اگر معمولا مشغول کشیدن نام خود و یا حرف اول اسم خود می شوید. می تواند بدین معنی باشد
که می خواهید مورد تقدیر قرار گرفته و مرکز توجه باشید. بسیاری از بزرگسالان جوان و یا
نوجوانان،  نام خود و یا حرف اول اسم شان را طراحی می کنند که به معنی نیاز آنها به ایجاد یک
هویت خارج از خانواده شان است. ولی اگر نام کسی دیگر را بنویسید، بدین دلیل است که آن
شخص را به عنوان یک شریک عاطفی در نظر می گیرید.

نقاشی حروف و اسم

نقاشی حروف و اسم – روانشناسی نقاشی های ناخودآگاه

  • گل

وقتی طرح گل برگ های ظریف و گرد را با یک دایره در وسط طراحی می کنید بدین معنی است
که شخصی صلح طلب هستید. شما دوست دارید یک زندگی خانوادگی هماهنگ و سازگار داشته و
دوست دارید روی زندگی شخصی خودتان متمرکز شوید. در روانشناسی نقاشی های ناخودآگاه اگر
گل های طراحی شده توسط شما دارای گلبرگ های نوک تیز باشد، بدین معنی است که شخصی گرم
بوده ولی در عین حال به راحتی احساسات خود را بروز نداده وخود را سرسخت نشان می دهید.

نقاشی گل

نقاشی گل

تهیه و ترجمه: گروه روانشناسی پرشین وی

بخش اختصاصی پرشین وی

منبع: womenworking

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو