21

تنها چیزی که از خودِ بازنده‌ بودن هم بدتره

اینه که یه آدم اشتباهاتش رو قبول نکنه!