رفتار خشن پلیس آمریکا هنگام بازداشت یک زن معترض + عکس

رفتار خشن پلیس آمریکا هنگام بازداشت یک زن معترض + عکس


51

1399/3/15

23:35


رفتار خشن پلیس آمریکا هنگام بازداشت یک زن معترض سیاه پوست در اعتراضات فیلادلفیا

رفتار خشن پلیس آمریکا هنگام بازداشت یک زن معترض + عکس

رفتار خشن پلیس آمریکا هنگام بازداشت یک زن معترض + عکس

رفتار خشن پلیس آمریکا هنگام بازداشت یک زن معترض + عکس

رفتار خشن پلیس آمریکا هنگام بازداشت یک زن معترض + عکس

رفتار خشن پلیس آمریکا هنگام بازداشت یک زن معترض + عکس

رفتار خشن پلیس آمریکا هنگام بازداشت یک زن معترض + عکس

 

تصویری


ویدئو