علت نابود شدن جنگل های زاگرس؟!

منبع: آرگا

78

1399/3/15

23:41


متاسفانه چند رور گذشته جنگل های عظیم و پهناور زاگررس در اثر یک آتش سوزی سهل انگارانه به مرز نابودی خود نزدیک شده است این خبر از سوی بسیاری از کاربران با واکنشن های تند و خشم همراه بوده است.

علت نابود شدن جنگل های زاگرس؟!

با توجه به بررسی های اخیری که در رابطه با علت آتش سوزی جنگل های زاگرس صورت گرفته است جنگل بانی ها به این نتیجه دست یافته اند که علت اصلی این فاجعه یک خطای انسای و سهل انگاری از سوی انسان بوده است که موجب شده تا بخش مهمی از این جنگل ها در آتش از بین بروند در این راستا علیرضا پاکدل گزارشی را تهیه کرده است که می بینید.

علت نابود شدن جنگل های زاگرس؟!

تصویری


ویدئو