آرشیو مطالب دانش‌چی


1 ماه پیش

تحقیق در مورد باتری های لیتیومی و ساختارشان

تحقیق در مورد باتری های لیتیومی و ساختارشان

همه چیز درباره باتری های لیتیومی  باتری لیتیوم یونی چیست باتری های لیتیوم یونی از دسته باتری های قابل شارژ هستند و امروزه در بسیا... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” با یک غوره سردیش می‌کنه با یک مویز گرمیش “

معنی ضرب المثل ” با یک غوره سردیش می‌کنه با یک مویز گرمیش “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل با یک غوره سردیش می‌کنه با یک مویز گرمیش در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” برو کشکت را بساب “

معنی ضرب المثل ” برو کشکت را بساب “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل برو کشکت را بساب در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با د... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” بدتر از کوری بی‌شعوری “

معنی ضرب المثل ” بدتر از کوری بی‌شعوری “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل بدتر از کوری بی‌شعوری در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” برای یک بی‌ نماز در مسجد را نمی‌ بندند “

معنی ضرب المثل ” برای یک بی‌ نماز در مسجد را نمی‌ بندند “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل برای یک بی‌ نماز در مسجد را نمی‌ بندند در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و ق... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” پارسال دوست امسال آشنا “

معنی ضرب المثل ” پارسال دوست امسال آشنا “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل پارسال دوست امسال آشنا در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوی... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” به گوش خر یاسین خواندن “

معنی ضرب المثل ” به گوش خر یاسین خواندن “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل به گوش خر یاسین خواندن در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوی... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” بسیار سفر باید تا پخته شود خامی “

معنی ضرب المثل ” بسیار سفر باید تا پخته شود خامی “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل بسیار سفر باید تا پخته شود خامی در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آش... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” بزنم به تخته “

معنی ضرب المثل ” بزنم به تخته “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل بزنم به تخته + دفع چشم زخم در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” پشت چشم نازک کردن “

معنی ضرب المثل ” پشت چشم نازک کردن “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل پشت چشم نازک کردن در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” بی‌مایه فطیره “

معنی ضرب المثل ” بی‌مایه فطیره “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل بی‌مایه فطیره در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با دانش... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” بیل‌زنی باغچه خودت را بیل بزن “

معنی ضرب المثل ” بیل‌زنی باغچه خودت را بیل بزن “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل بیل‌زنی باغچه خودت را بیل بزن در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” به ما که رسید وا رسید “

معنی ضرب المثل ” به ما که رسید وا رسید “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل به ما که رسید وا رسید در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” به دعای گربه سیاه باران نمی‌آید “

معنی ضرب المثل ” به دعای گربه سیاه باران نمی‌آید “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل به دعای گربه سیاه باران نمی‌آید در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آش... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” به خاک سیاه نشاندن “

معنی ضرب المثل ” به خاک سیاه نشاندن “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل به خاک سیاه نشاندن در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” به اسب شاه گفتند یابو “

معنی ضرب المثل ” به اسب شاه گفتند یابو “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل به اسب شاه گفتند یابو در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” به ریش کسی خندیدن “

معنی ضرب المثل ” به ریش کسی خندیدن “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل به ریش کسی خندیدن در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” پا در کفش کسی کردن “

معنی ضرب المثل ” پا در کفش کسی کردن “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل پا در کفش کسی کردن در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” پشت دست داغ کردن “

معنی ضرب المثل ” پشت دست داغ کردن “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل پشت دست داغ کردن در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با د... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” با دوستان مرّوت، با دشمنان مدارا “

معنی ضرب المثل ” با دوستان مرّوت، با دشمنان مدارا “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل با دوستان مرّوت، با دشمنان مدارا در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آ... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” با لباس سفید می‌آید با کفن سفید می‌رود “

معنی ضرب المثل ” با لباس سفید می‌آید با کفن سفید می‌رود “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل با لباس سفید می‌آید با کفن سفید می‌رود در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و ق... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” پشت گوش انداختن “

معنی ضرب المثل ” پشت گوش انداختن “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل پشت گوش انداختن در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با دا... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” پایش لب گور است “

معنی ضرب المثل ” پایش لب گور است “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل پایش لب گور است در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با دا... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” پته روی آب افتادن “

معنی ضرب المثل ” پته روی آب افتادن “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل پته روی آب افتادن در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با... ادامه خبر