آرشیو مطالب مرتبط با اسکان مسافران


1 هفته پیش

اسکان مسافران باید در اختیار تأسیسات زیر نظر میراث فرهنگی باشد نه آموزش و پرورش

اسکان مسافران باید در اختیار تأسیسات زیر نظر میراث فرهنگی باشد نه آموزش و پرورش

دستورانی گفت: باید قانون اسکان مسافران در مدارس به طور جدی بازنگری شود. ادامه خبر

تصویری


ویدئو