آرشیو مطالب مرتبط با ایمانوئل والرشتاین


گزارشی درباره ساختاربندی دوباره علوم اجتماعی از نگاه والرشتاین

کتاب «علوم اجتماعی را بگشایید؛ گزارشی درباره ساختاربندی مجدد علوم اجتماعی» نوشته ایمانوئل والرشتاین با برگردان مهدی معافی در انتشا... ادامه خبر