آرشیو مطالب مرتبط با تحویل پدرش داده شده و صحیح و سلامت است


کودک افغان که از روی حصار به سرباز امریکایی داده شده بود، همچنان مفقود است

کودک افغان که از روی حصار به سرباز امریکایی داده شده بود، همچنان مفقود است... ادامه خبر

تصویری


ویدئو