آرشیو مطالب مرتبط با تشکیل پلاک در سرخرگ ها


3 هفته پیش

سفت شدن سرخرگ‌ها و ارتباط آن با خواب!

سفت شدن سرخرگ‌ها و ارتباط آن با خواب!

خواب ضعیف به التهاب مزمن منجر می شود که در نهایت می تواند بروز انسداد در سرخرگ ها را به همراه داشته باشد. ادامه خبر