آرشیو مطالب مرتبط با تونل توسعه جنوبی


جزئیات ریزش بخشی از دیواره تونل توسعه جنوبی خط ۶ مترو

مدیر روابط عمومی شرکت مترو گفت: بخشی از خاک دیواره محل لتیس گذاری در تونل توسعه جنوبی خط ۶ مترو به ارتفاع نیم متر ریزش کرده است. ادامه خبر

تصویری


ویدئو