آرشیو مطالب مرتبط با جام الخلیجی


خلیج همیشه فارس، خار چشم شماست؛ وقاحت کشورهای عربی و سکوت فیفا!

پرونده ویژه این هفته رسانه طرفداری به جعل نام خلیج همیشه فارس از سوی کشورهای عربی و سکوت فیفا اختصاص دارد... تورنمنتی که با یک نام... ادامه خبر

تصویری


ویدئو