آرشیو مطالب مرتبط با حافظ متولدین


15 دقیقه پیش

فال حافظ امروز / 29 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 29 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی چو گل گر خرده‌ا... ادامه خبر

23 ساعت پیش

فال حافظ امروز / 28 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 28 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد دل به امید صدایی که مگ... ادامه خبر

1 روز پیش

فال حافظ امروز / 27 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 27 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد کس نمی گوید که... ادامه خبر

3 روز پیش

فال حافظ امروز / 26 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 26 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیمایی خیال سبزخطی نقش بسته‌ام جایی امید هست که منشور عشقبازی من... ادامه خبر

3 روز پیش

فال حافظ امروز / 25 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 25 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین دلی که غیب نمای است و جام جم دارد ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد نه هر درخت تحمل کند... ادامه خبر

4 روز پیش

فال حافظ امروز / 24 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 24 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین آن کس که به دست جام دارد سلطانی جم مدام دارد آبی که خضر حیات از او یافت در میکده جو که... ادامه خبر

5 روز پیش

فال حافظ امروز / 23 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 23 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین مسلمانان مرا وقتی دلی بود که با وی گفتمی گر مشکلی بود به گردابی چو می‌افتادم از غم به... ادامه خبر

6 روز پیش

فال حافظ امروز / 22 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 22 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین دل من در هوای روی فرخ بود آشفته همچون موی فرخ بجز هندوی زلفش هیچ کس نیست که برخوردار ش... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 21 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 21 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین خوش کرد یاوری فلکت روز داوری تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری آن کس که اوفتاد خدایش گرفت د... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 20 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 20 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح صلاح ما همه آن است کان تو راست صلاح ز چین زلف کمندت کسی... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 19 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 19 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی وین دفتر بی‌معنی غرق می ناب اولی از همچو تو دلداری د... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 18 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 18 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک حق نگه دار که من می روم الله معک چرخ برهم زنم ار غیر مراد... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 17 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 17 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید هلال عید در ابروی یار باید دید شکسته گشت چو پشت هلال... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 16 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 16 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین حسن تو همیشه در فزون باد رویت همه ساله لاله گون باد اندر سر ما خیال عشقت هر روز که باد... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 15 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 15 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین سحر بلبل حکایت با صبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد از آن رنگ رخم خون در دل افتاد... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 14 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 14 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش گفت آسان گیر بر خو... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 13 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 13 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین بخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهد دولت خبر ز راز نهانم نمی‌دهد از بهر بوسه‌ای ز لبش جان همی‌... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 12 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 12 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر قلب بی‌حاصل ما را ب... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 11 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 11 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نیکم و گر بد تو... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 10 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 10 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت ای غایب از نظر که شدی همنشین... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 9 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 9 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین خوش است خلوت اگر یار یار من باشد نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد روا مدار خدایا که در ح... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 8 فروردین با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 8 فروردین با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین چه ره بود این که زد در پرده مطرب که می‌رقصند با هم مست و هشیار از آن افیون که ساقی در می‌... ادامه خبر

3 هفته پیش

فال حافظ امروز / 7 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 7 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است مرغ خوشخوان ر... ادامه خبر

3 هفته پیش

فال حافظ امروز / 6 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 6 فروردین ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز خیال خال تو با خود به خاک خ... ادامه خبر

تصویری


ویدئو