آرشیو مطالب مرتبط با دولفیناریوم


کالبدشکافی مرگ دلفین دلفیناریوم تهران

سرانجام دلیل مرگ آلفا، دلفین برج میلاد، اعلام شد: ایست قلبی-تنفسی ناشی از نارسایی قلبی. صاحبان دلفیناریوم تهران نتایج کالبدشکافی ر... ادامه خبر