آرشیو مطالب مرتبط با شرکت بازآفرینی


اولین تغییر مدیریتیِ رستم قاسمی در حوزه مسکن

انتصاب سرپرست شرکت بازآفرینی، اولین تغییر مدیریتی در حوزه مسکن انجام شد ادامه خبر