آرشیو مطالب مرتبط با ضرب المثل ایرانی


1 روز پیش

معنی ضرب المثل ” آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت “

معنی ضرب المثل ” آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا... ادامه خبر

2 روز پیش

معنی ضرب المثل ” شتر با بارش گم می شود “

معنی ضرب المثل ” شتر با بارش گم می شود “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل شتر با بارش گم می شود در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید... ادامه خبر

4 روز پیش

معنی ضرب المثل ” بگذار در کوزه آبش را بخور “

معنی ضرب المثل ” بگذار در کوزه آبش را بخور “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل بگذار در کوزه آبش را بخور در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می... ادامه خبر

4 روز پیش

معنی ضرب المثل ” در بیابان لنگه کفش نعمت است “

معنی ضرب المثل ” در بیابان لنگه کفش نعمت است “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل در بیابان لنگه کفش نعمت است در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا م... ادامه خبر

4 روز پیش

معنی ضرب المثل ” نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است “

معنی ضرب المثل ” نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل... ادامه خبر

4 روز پیش

معنی ضرب المثل ” پول بده سر سبیل شاه ناقاره بزن “

معنی ضرب المثل ” پول بده سر سبیل شاه ناقاره بزن “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل پول بده سر سبیل شاه ناقاره / نقاره بزن در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و ق... ادامه خبر

4 روز پیش

معنی ضرب المثل ” دروغگو کم حافظه است “

معنی ضرب المثل ” دروغگو کم حافظه است “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل دروغگو کم حافظه است در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید ب... ادامه خبر

4 روز پیش

معنی ضرب المثل ” با خودش هم قهر است “

معنی ضرب المثل ” با خودش هم قهر است “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل با خودش هم قهر است در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با... ادامه خبر

4 روز پیش

مفهوم درخت هر چه بارش بیشتر می‌شود، سرش فروتر می آید

مفهوم درخت هر چه بارش بیشتر می‌شود، سرش فروتر می آید

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر می‌شود، سرش فروتر می آید در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ای... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” کار هر بز نیست خرمن کوفتن “

معنی ضرب المثل ” کار هر بز نیست خرمن کوفتن “

معنی و مفهوم ضرب المثل کار هر بز نیست خرمن کوفتن – گاو نر میخواهد و مرد کهن در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” کسی که خودش را به خواب زده نمی شود بیدار کرد “

معنی ضرب المثل ” کسی که خودش را به خواب زده نمی شود بیدار کرد “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل کسی که خودش را به خواب زده نمی شود بیدار کرد در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرا... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” باری به هر جهت “

معنی ضرب المثل ” باری به هر جهت “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل باری به هر جهت در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با دان... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ”  آدم گرسنه سنگ را هم می خورد “

معنی ضرب المثل ” آدم گرسنه سنگ را هم می خورد “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم می خورد در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا م... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” دایه مهربان تر از مادر “

معنی ضرب المثل ” دایه مهربان تر از مادر “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل دایه مهربان تر از مادر در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوی... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” مثل بازار شام “

معنی ضرب المثل ” مثل بازار شام “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل مثل بازار شام در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با دانش... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” با دمش گردو می ‌شکنه “

معنی ضرب المثل ” با دمش گردو می ‌شکنه “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل با دمش گردو می ‌شکنه در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” سرکیسه را شل کردن “

معنی ضرب المثل ” سرکیسه را شل کردن “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل سرکیسه را شل کردن در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با... ادامه خبر

1 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” باباش چی بود که بچه‌اش باشه “

معنی ضرب المثل ” باباش چی بود که بچه‌اش باشه “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل باباش چی بود که بچه‌اش باشه در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا م... ادامه خبر

2 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” با یک غوره سردیش می‌کنه با یک مویز گرمیش “

معنی ضرب المثل ” با یک غوره سردیش می‌کنه با یک مویز گرمیش “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل با یک غوره سردیش می‌کنه با یک مویز گرمیش در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و... ادامه خبر

2 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” برو کشکت را بساب “

معنی ضرب المثل ” برو کشکت را بساب “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل برو کشکت را بساب در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با د... ادامه خبر

2 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” بدتر از کوری بی‌شعوری “

معنی ضرب المثل ” بدتر از کوری بی‌شعوری “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل بدتر از کوری بی‌شعوری در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید... ادامه خبر

2 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” برای یک بی‌ نماز در مسجد را نمی‌ بندند “

معنی ضرب المثل ” برای یک بی‌ نماز در مسجد را نمی‌ بندند “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل برای یک بی‌ نماز در مسجد را نمی‌ بندند در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و ق... ادامه خبر

2 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” پارسال دوست امسال آشنا “

معنی ضرب المثل ” پارسال دوست امسال آشنا “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل پارسال دوست امسال آشنا در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوی... ادامه خبر

2 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” به گوش خر یاسین خواندن “

معنی ضرب المثل ” به گوش خر یاسین خواندن “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل به گوش خر یاسین خواندن در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو