آرشیو مطالب مرتبط با فال حافظ


1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 24 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 24 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ای که با سلسله زلف دراز آمده ای فرصتت باد که دیوانه نواز آمده ای تعبیر فال حافظ : تفس... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 23 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 23 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین می‌دمد صبح و کله بست سحاب الصبوح الصبوح یا اصحاب می‌چکد ژاله بر رخ لاله المدام المدام... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 22 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 22 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین میر من خوش می‌روی کاندر سر و پا میرمت خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرمت گفته بودی کی بمی... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 19 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 19 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست به لطف خال و خط از عارفان... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 18 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 18 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست هر گه که دل به عشق... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 17 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 17 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین فاتحه‌ای چو آمدی بر سر خسته‌ای بخوان لب بگشا که می‌دهد لعل لبت به مرده جان آن که به پرسش... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 16 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 16 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم از بد حادثه این جا به پناه آمده‌ایم ره رو منزل عشقیم... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 15 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 15 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین به هر نظر بت ما جلوه می‌کند لیکن کس این کرشمه نبیند که من همی‌نگرم به خاک حافظ اگر یار بگ... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 14 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 14 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین حال خونین دلان که گوید باز و از فلک خون خم که جوید باز شرمش از چشم می پرستان باد نرگس... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 13 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 13 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام هرکه این عشرت نخواهد خوشدل... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 12 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 12 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت گویی از صحبت ما نیک به ت... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 11 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 11 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین چل سال بیش رفت که من لاف می‌زنم کز چاکران پیر مغان کمترین منم هرگز به یمن عاطفت پیر می فر... ادامه خبر

3 هفته پیش

فال حافظ امروز / 10 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 10 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر بازآ که ریخت بی‌گل رویت بهار عمر تعبیر فال حافظ : تفس... ادامه خبر

3 هفته پیش

فال حافظ امروز / 9 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 9 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام هرکه این عشرت نخواهد خوشدل... ادامه خبر

3 هفته پیش

فال حافظ امروز / 8 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 8 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند طوبی ز قامت تو نیارد که دم... ادامه خبر

3 هفته پیش

فال حافظ امروز / 7 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 7 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی خوش باش زان که نبود این هر دو را زوالی در وهم می‌نگنجد کا... ادامه خبر

3 هفته پیش

فال حافظ امروز / 6 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 6 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین در خرابات مغان نور خدا می‌بینم این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم جلوه بر من مفروش ای م... ادامه خبر

3 هفته پیش

فال حافظ امروز / 5 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 5 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک حق نگه دار که من می روم الله معک چرخ برهم زنم ار غیر مرادم... ادامه خبر

3 هفته پیش

فال حافظ امروز / 4 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 4 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین در سرای مغان رفته بود و آب زده نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده سبوکشان همه در بندگیش ب... ادامه خبر

4 هفته پیش

فال حافظ امروز / 3 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 3 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین بی مهر رخت روز مرا نور نماندست وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست هنگام وداع تو ز بس گریه که... ادامه خبر

4 هفته پیش

فال حافظ امروز / 2 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 2 دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز عاقبت منزل ما وادی خا... ادامه خبر

4 هفته پیش

فال حافظ امروز / اول دی با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / اول دی با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین کرشمه‌ای کن و بازار ساحری بشکن به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن به باد ده سر و دستار عالمی... ادامه خبر

4 هفته پیش

فال حافظ ویژه یلدای 99 + فیلم

فال حافظ ویژه یلدای 99 + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید مکن ز غصه شکایت که در... ادامه خبر

1 ماه پیش

آداب تماس گرفتن با جناب حافظ در شب یلدا

آداب تماس گرفتن با جناب حافظ در شب یلدا

دکتر اسماعیل آذر از روش صحیح شرح و تفسیر غزلیات دُردانه ادبیات فارسی می‌گوید. ادامه خبر