آرشیو مطالب مرتبط با فال حافظ متولدین


3 ساعت پیش

فال حافظ امروز / 29 شهریور با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 29 شهریور با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست تاب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست از لبت شیر روان بود ک... ادامه خبر

1 روز پیش

فال حافظ امروز / 28 شهریور با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 28 شهریور با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ای پیک راستان خبر یار ما بگو احوال گل به بلبل دستان سرا بگو ما محرمان خلوت انسیم غم مخور... ادامه خبر

1 ماه پیش

فال حافظ امروز / 28 مرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 28 مرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین شب وصل است و طی شد نامه هجر سلام فیه حتی مطلع الفجر دلا در عاشقی ثابت قدم باش که در ای... ادامه خبر

1 ماه پیش

فال حافظ امروز / 27 مرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 27 مرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود یا رب اندر کنف سایه... ادامه خبر

1 ماه پیش

فال حافظ امروز / 26 مرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 26 مرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین می‌گشتم اندر آن چمن و باغ دم به دم می‌کردم اندر آن گل و بلبل تاملی گل یار حسن گشته و بلبل... ادامه خبر

2 ماه پیش

فال حافظ امروز / 23 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 23 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند یا رب اندر دل آن خسرو... ادامه خبر

2 ماه پیش

فال حافظ امروز / 22 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 22 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین هر سرو که در چمن درآید در خدمت قامتت نگون باد چشمی که نه فتنه تو باشد چون گوهر اشک غرق... ادامه خبر

2 ماه پیش

فال حافظ امروز / 21 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 21 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب به مومیایی لطف توام نشانی داد تنش درست و دلش شاد باد و خ... ادامه خبر

2 ماه پیش

فال حافظ امروز / 20 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 20 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ای سرو ناز حسن که خوش می‌روی به ناز عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز از طعنه رقیب نگرد... ادامه خبر

2 ماه پیش

فال حافظ امروز / 19 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 19 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین به چشم کرده ام ابروی ماه سیمایی خیال سبزخطی نقش بسته ام جایی فراق و وصل چه باشد رضای دو... ادامه خبر

2 ماه پیش

فال حافظ امروز / 18 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 18 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین چون مصلحت اندیشی دور است ز درویشی هم سینه پر از آتش هم دیده پرآب اولی من حالت زاهد را با... ادامه خبر

2 ماه پیش

فال حافظ امروز / 17 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 17 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین یا رب امان ده تا بازبیند چشم محبان روی حبیبان درج محبت بر مهر خود نیست یا رب مبادا کام... ادامه خبر

2 ماه پیش

فال حافظ امروز / 16 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 16 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین عشق تو نهال حیرت آمد وصل تو کمال حیرت آمد بس غرقه حال وصل کآخر هم بر سر حال حیرت آمد... ادامه خبر

2 ماه پیش

فال حافظ امروز / 15 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 15 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ز مشرق سر کو آفتاب طلعت تو اگر طلوع کند طالعم همایون است حکایت لب شیرین کلام فرهاد است... ادامه خبر

2 ماه پیش

فال حافظ امروز / 14 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 14 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم شطح و طامات به بازار خرافات بریم سوی رندان قلندر به ره آو... ادامه خبر

2 ماه پیش

فال حافظ امروز / 13 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 13 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روز سخن با ماه می‌گویم پری در خواب می‌بینم لبت ش... ادامه خبر

2 ماه پیش

فال حافظ امروز / 12 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 12 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین چه مستیست ندانم که رو به ما آورد که بود ساقی و این باده از کجا آورد رسیدن گل و نسرین به خ... ادامه خبر

2 ماه پیش

فال حافظ امروز / 11 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 11 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین بگشا به شیوه نرگس پرخواب مست را و از رشک چشم نرگس رعنا به خواب کن بوی بنفشه بشنو و زلف نگ... ادامه خبر

2 ماه پیش

فال حافظ امروز / 10 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 10 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مه وشم در عاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز... ادامه خبر

2 ماه پیش

فال حافظ امروز / 9 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 9 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک حق نگه دار که من می‌روم الله معک تویی آن گوهر پاکیزه که در... ادامه خبر

2 ماه پیش

فال حافظ امروز / 8 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 8 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین گل ز حد برد تنعم نفسی رخ بنما سرو می‌نازد و خوش نیست خدا را بخرام زلف دلدار چو زنار همی‌ف... ادامه خبر

2 ماه پیش

فال حافظ امروز / 7 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 7 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار گردی از رهگذر دوست به کو... ادامه خبر

2 ماه پیش

فال حافظ امروز / 6 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 6 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ور نهد در ره ما خار ملامت زاهد از گلستانش به زندان مکافات بریم شرممان باد ز پشمینه آلوده... ادامه خبر

2 ماه پیش

فال حافظ امروز / 5 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 5 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین سحر بلبل حکایت با صبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد از آن رنگ رخم خون در دل افتاد... ادامه خبر

تصویری


ویدئو