آرشیو مطالب مرتبط با كمیسیون مشترك


2 هفته پیش

۱۵۰دقیقه جدل بر سر بررسی FATF

۱۵۰دقیقه جدل بر سر بررسی FATF

محمد صدر از نشست سوم كميسيون مشترك مجمع تشخيص براي بررسي FATF گفت. ادامه خبر

تصویری


ویدئو