آرشیو مطالب مرتبط با نقشه سوئیسی می‌ریزیم


عضو جامعه روحانیت مبارز: آفریقایی عمل می‌کنیم!

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: ما در کشور نقشه سوئیسی می‌ریزیم، اما کار آفریقایی انجام می‌دهیم. بیکاری در خانه‌های ما رسوخ کرده است. ادامه خبر

تصویری


ویدئو