آرشیو مطالب مرتبط با نقل و انتقالات


1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 12 جولای 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 12 جولای 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  ... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 11 جولای 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 11 جولای 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  مطا... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 10 جولای 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 10 جولای 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  مطابق... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 9 جولای 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 9 جولای 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  مطابق رسم... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 8 جولای 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 8 جولای 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  مطابق رسم هر... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 7 جولای 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 7 جولای 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  مطابق رسم هرسال... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 6 جولای 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 6 جولای 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  مطابق رسم هرساله و... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 5 جولای 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 5 جولای 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  مطابق رسم هرساله و با... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 4 جولای 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 4 جولای 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  مطابق رسم هرساله و با نز... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 3 جولای 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 3 جولای 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  مطابق رسم هرساله و با نزدیک... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 1 جولای 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 1 جولای 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  مطابق رسم هرساله و با نزدیک شد... ادامه خبر

1 ماه پیش

قرارداد بوکایو ساکا با آرسنال تمدید شد / غیر رسمی

قرارداد بوکایو ساکا با آرسنال تمدید شد / غیر رسمی

بازیکن تیم ملی زیر 19 سال انگلیس در ورزشگاه امارات به کارش ادامه می دهد.  طرفداری - آرسنال در حال نهایی کردن قرارداد بلند مدت جدید... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 30 ژوئن 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 30 ژوئن 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  مطابق رسم هرساله و با نزدیک شدن ب... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 29 ژوئن 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 29 ژوئن 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  مطابق رسم هرساله و با نزدیک شدن به ف... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 28 ژوئن 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 28 ژوئن 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  مطابق رسم هرساله و با نزدیک شدن به فصل ... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 27 ژوئن 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 27 ژوئن 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  مطابق رسم هرساله و با نزدیک شدن به فصل نقل... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 25 ژوئن 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 25 ژوئن 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  مطابق رسم هرساله و با نزدیک شدن به فصل نقل... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 24 ژوئن 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 24 ژوئن 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  مطابق رسم هرساله و با نزدیک شدن به فصل نقل... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 23 ژوئن 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 23 ژوئن 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  مطابق رسم هرساله و با نزدیک شدن به فصل نقل... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 22 ژوئن 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 22 ژوئن 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  مطابق رسم هرساله و با نزدیک شدن به فصل نقل... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 21 ژوئن 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 21 ژوئن 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری -  مطابق رسم هرساله و با نزدیک شدن به فصل نقل... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 20 ژوئن 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 20 ژوئن 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید.  طرفداری - مطابق رسم هرساله و با نزدیک شدن به فصل نقل... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 18 ژوئن 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 18 ژوئن 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید.  طرفداری - مطابق رسم هرساله و با نزدیک شدن به فصل نقل... ادامه خبر

1 ماه پیش

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 17 ژوئن 2020

آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا؛ 17 ژوئن 2020

آخرین اخبار معتبر نقل و انتقالات فوتبال اروپا را هر شب در طرفداری مرور کنید. طرفداری - مطابق رسم هرساله و با نزدیک شدن به فصل نقل... ادامه خبر