آرشیو مطالب مرتبط با نیایند باید تابع


نقدی: اگر مردم پای صندوق نیایند، باید تابع باشند

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: اگر مردم پای صندوق نیایند باید تابع تصمیمی باشند که توسط دیگران برای آنها گرفته شده است. ادامه خبر

تصویری


ویدئو