آرشیو مطالب مرتبط با هادی غفاری


2 ماه پیش

حکومت حق ندارد بگوید برای شکم انقلاب نکردیم

حکومت حق ندارد بگوید برای شکم انقلاب نکردیم

هادی غفاری می گوید: فسیل‌گرا شده‌ایم. باید دست از فسیل‌گرایی برداریم. در کشور نیروهای جوان - نمی‌گویم بی تجربه - وجود دارد. ادامه خبر

2 ماه پیش

هادی غفاری: حکومت حق ندارد بگوید برای شکم انقلاب نکردیم

هادی غفاری: حکومت حق ندارد بگوید برای شکم انقلاب نکردیم

هادی غفاری می گوید: فسیل‌گرا شده‌ایم. باید دست از فسیل‌گرایی برداریم. در کشور نیروهای جوان - نمی‌گویم بی تجربه - وجود دارد. ادامه خبر