آرشیو مطالب مرتبط با کتاب نوبت من


از لابلای کتاب نوبت من؛ سیگاری که داشت به قیمت جان کرویف تمام می‌شد

یوهان کرویف از اسطوره های دنیای فوتبال به شمار می رود، ولی دوران زندگی پرافت و خیزی تجربه کرده است یوهان کرویف از چهره های سیگاری... ادامه خبر