آرشیو مطالب مرتبط با کیلو برای حضور


چهار نیمه نهایی و دو فینال در مهم ترین شب تاریخ کشتی ایران

به نظر می رسد این 2 ساعت جزو مهم ترین ساعات تاریخ کشتی ایران باشد برنامه ریزی مسابقات جهانی کشتی به گونه ای بوده است که ایران به ش... ادامه خبر