آرشیو مطالب مرتبط با گفتگوی جمعی


آرامش ملی در سایه گفتگوی جمعی

معصومه اشتیاقی*؛ کشور در دو ماه اخیر شاهد حوادث ناگهانی و غیرمنتظره بر پیکره خویش بوده که از ابعاد مختلف قابل بررسی و تعمق است.  ... ادامه خبر

تصویری


ویدئو