آرشیو مطالب مرتبط با 09215106907


استخدام سرپرست حفاری در یک شرکت معتبر معدنی از هرمزگان

یک شرکت معتبر معدنی دارای چندین دستگاه حفاری اکتشافی تمام هیرولیک جهت انجام عملیات حفاری در حال اجرای خود در شهرستان سیرجان از افر... ادامه خبر

استخدام سرپرست حفاری در یک شرکت معتبر معدنی از کرمان

یک شرکت معتبر معدنی دارای چندین دستگاه حفاری اکتشافی تمام هیرولیک جهت انجام عملیات حفاری در حال اجرای خود در شهرستان سیرجان از افر... ادامه خبر

استخدام سرپرست حفاری در یک شرکت معتبر معدنی از اصفهان

یک شرکت معتبر معدنی دارای چندین دستگاه حفاری اکتشافی تمام هیرولیک جهت انجام عملیات حفاری در حال اجرای خود در شهرستان سیرجان از افر... ادامه خبر

استخدام سرپرست حفاری در یک شرکت معتبر معدنی از تهران

یک شرکت معتبر معدنی دارای چندین دستگاه حفاری اکتشافی تمام هیرولیک جهت انجام عملیات حفاری در حال اجرای خود در شهرستان سیرجان از افر... ادامه خبر

استخدام سرپرست حفاری در یک شرکت معتبر معدنی از یزد

یک شرکت معتبر معدنی دارای چندین دستگاه حفاری اکتشافی تمام هیرولیک جهت انجام عملیات حفاری در حال اجرای خود در شهرستان سیرجان از افر... ادامه خبر

استخدام سرپرست حفاری از تهران، اصفهان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد

یک شرکت معتبر معدنی دارای چندین دستگاه حفاری اکتشافی تمام هیرولیک جهت انجام عملیات حفاری در حال اجرای خود در شهرستان سیرجان از افر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو