آرشیو مطالب مرتبط با 09373010616


استخدام مسئول خدمات با بیمه تکمیلی در گروه صنعتی پیونیکا در تهران

استخدام گروه صنعتی پیونیکا گروه صنعتی پیونیکا فعال در حوزه مهندسی و ساخت قطعات پتروشیمی و نیروگاهی جهت تکمیل کادر فنی و بازرگانی... ادامه خبر

استخدام مسئول خرید و مسئول خدمات با بیمه تکمیلی و پاداش در تهران

استخدام پیونیکا گروه صنعتی پیونیکا فعال در حوزه مهندسی و ساخت قطعات پتروشیمی و نیروگاهی در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی و بازرگانی... ادامه خبر

استخدام مهندس مکانیک، کارشناس بازرگانی با بیمه تکمیلی و پاداش در تهران

استخدام پیونیکا گروه صنعتی پیونیکا فعال در حوزه مهندسی و ساخت قطعات پتروشیمی و نیروگاهی در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی و بازرگانی... ادامه خبر

استخدام مهندس مکانیک، کارشناس بازرگانی، مسئول خرید و مسئول خدمات در تهران

استخدام پیونیکا گروه صنعتی پیونیکا فعال در حوزه مهندسی و ساخت قطعات پتروشیمی و نیروگاهی در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی و بازرگانی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو