آرشیو مطالب مرتبط با dena.resumegmail.com


استخدام مهندس عمران در شرکت مهندسی دنا فراز صنعت در تهران

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت بزرگ تولید کننده قطعات خودرو مهندسی دنا فراز صنعت جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد و... ادامه خبر

استخدام مهندس عمران در شرکت مهندسی دنا فراز صنعت در تهران

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت بزرگ تولید کننده قطعات خودرو مهندسی دنا فراز صنعت جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد و... ادامه خبر

استخدام کارشناس برنامه ریزی و تولید در شرکت مهندسی دنا فراز صنعت در تهران

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت بزرگ تولید کننده قطعات خودرو مهندسی دنا فراز صنعت واقع در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر خود در... ادامه خبر

استخدام تکنسین مکانیک در شرکت مهندسی دنا فراز صنعت در تهران

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت بزرگ تولید کننده قطعات خودرو مهندسی دنا فراز صنعت در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر فنی خود در... ادامه خبر

استخدام تکنسین تاسیسات در مهندسی دنا فراز صنعت در تهران

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت بزرگ تولید کننده قطعات خودرو مهندسی دنا فراز صنعت جهت تکمیل کادر فنی خود در استان‌ تهران از افر... ادامه خبر

استخدام تکنسین مکانیک در شرکت مهندسی دنا فراز صنعت در تهران

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت بزرگ تولید کننده قطعات خودرو مهندسی دنا فراز صنعت در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر فنی خود در... ادامه خبر

استخدام کارشناس برنامه ریزی و تولید در شرکت مهندسی دنا فراز صنعت در تهران

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت بزرگ تولید کننده قطعات خودرو مهندسی دنا فراز صنعت واقع در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر خود در... ادامه خبر

استخدام تکنسین برق در شرکت مهندسی دنا فراز صنعت در تهران

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت مهندسی دنا فراز صنعت (شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات خودرو) جهت تکمیل کادر فنی خود در استان‌ تهران... ادامه خبر

استخدام تکنسین تاسیسات در مهندسی دنا فراز صنعت در تهران

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت بزرگ تولید کننده قطعات خودرو مهندسی دنا فراز صنعت جهت تکمیل کادر فنی خود در استان‌ تهران از افر... ادامه خبر

استخدام حسابدار در شرکت مهندسی دنا فراز صنعت در شهرک صنعتی پرند

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت مهندسی دنا فراز صنعت، تولیدکننده قطعات خودرو واقع در شهرک صنعتی پرند، جهت تکمیل کادر اداری خود... ادامه خبر

استخدام تکنسین تاسیسات در مهندسی دنا فراز صنعت در تهران

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت بزرگ تولید کننده قطعات خودرو مهندسی دنا فراز صنعت جهت تکمیل کادر فنی خود در استان‌ تهران از افر... ادامه خبر

استخدام کارشناس برنامه ریزی و تولید در شرکت مهندسی دنا فراز صنعت در تهران

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت بزرگ تولید کننده قطعات خودرو مهندسی دنا فراز صنعت واقع در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر خود در... ادامه خبر

استخدام تکنسین برق در شرکت مهندسی دنا فراز صنعت در تهران

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت مهندسی دنا فراز صنعت (شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات خودرو) جهت تکمیل کادر فنی خود در استان‌ تهران... ادامه خبر

استخدام حسابدار در شرکت مهندسی دنا فراز صنعت در شهرک صنعتی پرند

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت مهندسی دنا فراز صنعت، تولیدکننده قطعات خودرو واقع در شهرک صنعتی پرند، جهت تکمیل کادر اداری خود... ادامه خبر

استخدام کارشناس برنامه ریزی و تولید در شرکت مهندسی دنا فراز صنعت در تهران

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت بزرگ تولید کننده قطعات خودرو مهندسی دنا فراز صنعت واقع در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر خود در... ادامه خبر

استخدام کارشناس برنامه ریزی و تولید در شرکت مهندسی دنا فراز صنعت در تهران

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت بزرگ تولید کننده قطعات خودرو مهندسی دنا فراز صنعت واقع در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر خود در... ادامه خبر

استخدام کارشناس برنامه ریزی و تولید در شرکت مهندسی دنا فراز صنعت در تهران

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت بزرگ تولید کننده قطعات خودرو مهندسی دنا فراز صنعت واقع در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر خود در... ادامه خبر

استخدام تکنسین مکانیک آقا در شرکت مهندسی دنا فراز صنعت در شهرک صنعتی پرند

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت بزرگ مهندسی دنا فراز تولید کننده قطعات خودرو واقع در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر خود در استا... ادامه خبر

استخدام کارشناس خرید و تدارکات در مهندسی دنا فراز صنعت در شهرک صنعتی پرند

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت بزرگ مهندسی دنا فراز تولید کننده قطعات خودرو واقع در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر خود در استا... ادامه خبر

استخدام کارشناس فروش در شرکت مهندسی دنا فراز صنعت در شهرک صنعتی پرند

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت بزرگ مهندسی دنا فراز تولید کننده قطعات خودرو واقع در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر خود در استا... ادامه خبر

استخدام مهندس صنایع در شرکت مهندسی دنا فراز صنعت در شهرک صنعتی پرند

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت بزرگ مهندسی دنا فراز صنعت تولید کننده قطعات خودرو واقع در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر خود در... ادامه خبر

استخدام سرپرست واحد تزریق آقا (رشته صنایع و مکانیک) در تهران

یک شرکت بزرگ تولید قطعات خودرو در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نما... ادامه خبر

استخدام مهندس صنایع در شرکت مهندسی دنا فراز صنعت در شهرک صنعتی پرند

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت بزرگ مهندسی دنا فراز صنعت تولید کننده قطعات خودرو واقع در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر خود در... ادامه خبر

استخدام اپراتور دستگاه آقا در شرکت مهندسی دنا فراز صنعت در شهرک صنعتی پرند

استخدام مهندسی دنا فراز صنعت شرکت مهندسی دنا فراز صنعت تولید کننده قطعات خودرو واقع در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر خود در استا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو