آرشیو مطالب مرتبط با jobspeakonedu.com


3 ماه پیش

استخدام مدرس زبان آلمانی در آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان

استخدام مدرس زبان آلمانی در آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبان اسپیکان به منظور تکمیل کادر اداری و آموزشی خود در شعب مرکز تهران (یوسف آباد)... ادامه خبر

3 ماه پیش

استخدام منشی آموزشگاه زبان و سوپروایزر زبان انگلیسی در تهران

استخدام منشی آموزشگاه زبان و سوپروایزر زبان انگلیسی در تهران

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبان اسپیکان به منظور تکمیل کادر اداری و آموزشی خود در شعب مرکز تهران (یوسف آباد)... ادامه خبر

3 ماه پیش

استخدام 3 عنوان شغلی در آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان

استخدام 3 عنوان شغلی در آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبان اسپیکان به منظور تکمیل کادر اداری و آموزشی خود در شعب مرکز تهران (یوسف آباد)... ادامه خبر

3 ماه پیش

استخدام 2 ردیف شغلی  در آموزشگاه زبان اسپیکان در تهران

استخدام 2 ردیف شغلی در آموزشگاه زبان اسپیکان در تهران

استخدام آموزشگاه زبان اسپیکان آموزشگاه زبان اسپیکان به منظور تکمیل کادر اداری و آموزشی خود در شعب مرکز تهران (یوسف آباد) و شرق ته... ادامه خبر

3 ماه پیش

استخدام سوپروایزر زبان انگلیسی خانم در آموزشگاه زبان اسپیکان

استخدام سوپروایزر زبان انگلیسی خانم در آموزشگاه زبان اسپیکان

استخدام آموزشگاه زبان اسپیکان آموزشگاه زبان اسپیکان به منظور تکمیل کادر اداری و آموزشی خود در شرق تهران (تهرانپارس) از مدرسین واج... ادامه خبر

3 ماه پیش

استخدام 3 ردیف شغلی در آموزشگاه زبان اسپیکان در تهران

استخدام 3 ردیف شغلی در آموزشگاه زبان اسپیکان در تهران

استخدام آموزشگاه زبان اسپیکان آموزشگاه زبان اسپیکان به منظور تکمیل کادر اداری و آموزشی خود در شعب مرکز تهران (یوسف آباد) و شرق ته... ادامه خبر

3 ماه پیش

استخدام 2 ردیف شغلی  در آموزشگاه زبان اسپیکان در تهران

استخدام 2 ردیف شغلی در آموزشگاه زبان اسپیکان در تهران

استخدام آموزشگاه زبان اسپیکان آموزشگاه زبان اسپیکان به منظور تکمیل کادر اداری و آموزشی خود در شعب مرکز تهران (یوسف آباد) و شرق ته... ادامه خبر

3 ماه پیش

استخدام سوپروایزر زبان انگلیسی خانم در آموزشگاه زبان اسپیکان

استخدام سوپروایزر زبان انگلیسی خانم در آموزشگاه زبان اسپیکان

استخدام آموزشگاه زبان اسپیکان آموزشگاه زبان اسپیکان به منظور تکمیل کادر اداری و آموزشی خود در شرق تهران (تهرانپارس) از مدرسین واج... ادامه خبر

3 ماه پیش

استخدام 3 ردیف شغلی در آموزشگاه زبان اسپیکان در تهران

استخدام 3 ردیف شغلی در آموزشگاه زبان اسپیکان در تهران

استخدام آموزشگاه زبان اسپیکان آموزشگاه زبان اسپیکان به منظور تکمیل کادر اداری و آموزشی خود در شعب مرکز تهران (یوسف آباد) و شرق ته... ادامه خبر

4 ماه پیش

استخدام 2 ردیف شغلی  در آموزشگاه زبان اسپیکان در تهران

استخدام 2 ردیف شغلی در آموزشگاه زبان اسپیکان در تهران

استخدام آموزشگاه زبان اسپیکان آموزشگاه زبان اسپیکان به منظور تکمیل کادر اداری و آموزشی خود در شعب مرکز تهران (یوسف آباد) و شرق ته... ادامه خبر

4 ماه پیش

استخدام سوپروایزر زبان انگلیسی خانم در آموزشگاه زبان اسپیکان

استخدام سوپروایزر زبان انگلیسی خانم در آموزشگاه زبان اسپیکان

استخدام آموزشگاه زبان اسپیکان آموزشگاه زبان اسپیکان به منظور تکمیل کادر اداری و آموزشی خود در شرق تهران (تهرانپارس) از مدرسین واج... ادامه خبر

4 ماه پیش

استخدام 3 ردیف شغلی در آموزشگاه زبان اسپیکان در تهران

استخدام 3 ردیف شغلی در آموزشگاه زبان اسپیکان در تهران

استخدام آموزشگاه زبان اسپیکان آموزشگاه زبان اسپیکان به منظور تکمیل کادر اداری و آموزشی خود در شعب مرکز تهران (یوسف آباد) و شرق ته... ادامه خبر

4 ماه پیش

استخدام سوپروایزرزبان انگلیسی در آموزشگاه اسپیکان در تهران

استخدام سوپروایزرزبان انگلیسی در آموزشگاه اسپیکان در تهران

استخدام آموزشگاه اسپیکان آموزشگاه اسپیکان جهت تکمیل کادر شعبه تهرانپارس در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می... ادامه خبر

4 ماه پیش

استخدام مدرس آیلتس IELTS و مدرس زبان آلمانی در تهران

استخدام مدرس آیلتس IELTS و مدرس زبان آلمانی در تهران

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبان اسپیکان به منظور تکمیل کادر آموزشی خود در شعب مرکز تهران (یوسف آباد) و شرق ت... ادامه خبر

5 ماه پیش

استخدام سوپروایزرزبان انگلیسی در آموزشگاه اسپیکان در تهران

استخدام سوپروایزرزبان انگلیسی در آموزشگاه اسپیکان در تهران

استخدام آموزشگاه اسپیکان آموزشگاه اسپیکان جهت تکمیل کادر شعبه تهرانپارس در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می... ادامه خبر

5 ماه پیش

استخدام مدرس آیلتس IELTS و مدرس زبان آلمانی در تهران

استخدام مدرس آیلتس IELTS و مدرس زبان آلمانی در تهران

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبان اسپیکان به منظور تکمیل کادر آموزشی خود در شعب مرکز تهران (یوسف آباد) و شرق ت... ادامه خبر

5 ماه پیش

استخدام مدرس آیلتس IELTS و مدرس زبان آلمانی در تهران

استخدام مدرس آیلتس IELTS و مدرس زبان آلمانی در تهران

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر د... ادامه خبر

6 ماه پیش

استخدام مدیر آموزشگاه زبان آقا در آموزشگاه زبان خارجی اسپیکان

استخدام مدیر آموزشگاه زبان آقا در آموزشگاه زبان خارجی اسپیکان

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر د... ادامه خبر

6 ماه پیش

استخدام سوپروایزر زبان آلمانی در آموزشگاه زبان خارجی اسپیکان

استخدام سوپروایزر زبان آلمانی در آموزشگاه زبان خارجی اسپیکان

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر د... ادامه خبر

6 ماه پیش

استخدام مدرس آیلتس IELTS ، انگلیسی ، آلمانی ، ترکی استانبولی

استخدام مدرس آیلتس IELTS ، انگلیسی ، آلمانی ، ترکی استانبولی

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر د... ادامه خبر

6 ماه پیش

استخدام مدرس زبان ، سوپروایزر زبان آلمانی ، مدیر آموزشگاه زبان

استخدام مدرس زبان ، سوپروایزر زبان آلمانی ، مدیر آموزشگاه زبان

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر د... ادامه خبر

7 ماه پیش

استخدام مدرس زبان در آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان/تهران

استخدام مدرس زبان در آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان/تهران

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان جهت تکمیل کادر اداری و آموزشی خود در استان تهران از افراد و... ادامه خبر

7 ماه پیش

استخدام مدیر آموزشگاه زبان آقا /آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان

استخدام مدیر آموزشگاه زبان آقا /آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان جهت تکمیل کادر اداری و آموزشی خود در استان تهران از افراد و... ادامه خبر

7 ماه پیش

استخدام سوپروایزر زبان آلمانی در آموزشگاه زبان خارجی اسپیکان

استخدام سوپروایزر زبان آلمانی در آموزشگاه زبان خارجی اسپیکان

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان جهت تکمیل کادر اداری و آموزشی خود در استان تهران از افراد و... ادامه خبر

تصویری


ویدئو