آرشیو مطالب مرتبط با jobtalent9810gmail.com


استخدام کارشناس ارشد فروش سازمانی و اینترنتی(BTOB) با بیمه از تهران و البرز

استخدام ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های ان... ادامه خبر

استخدام کارشناس سیستم ها و استراتژی با بیمه تکمیلی در گروه صنعتی ایلیااستیل

استخدام ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های ان... ادامه خبر

استخدام 8 ردیف شغلی در گروه صنعتی ایلیا استیل از تهران و البرز

استخدام ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های ان... ادامه خبر

استخدام مسئول دفتر مدیریت خانم در گروه صنعتی ایلیا استیل از البرز و تهران

استخدام ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل (برندهای ایلیا استیل، پرنیان استیل و سینگل) جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود در دفتر مرک... ادامه خبر

استخدام مسئول دفتر مدیریت خانم در گروه صنعتی ایلیا استیل از البرز و تهران

استخدام ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل (برندهای ایلیا استیل، پرنیان استیل و سینگل) جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود در دفتر... ادامه خبر

استخدام 6 ردیف شغلی در گروه صنعتی ایلیا استیل در البرز و تهران

استخدام ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل (برندهای ایلیا استیل، پرنیان استیل و سینگل) جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود در دفتر... ادامه خبر

استخدام 19 ردیف شغلی در گروه صنعتی ایلیا استیل در تهران و البرز

استخدام ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل (برندهای ایلیا استیل، پرنیان استیل و سینگل) جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود در دفتر... ادامه خبر

استخدام 4 ردیف شغلی در گروه صنعتی ایلیا استیل در تهران

استخدام ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های ا... ادامه خبر

استخدام 7 ردیف شغلی در گروه صنعتی ایلیا استیل در تهران

استخدام ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های ا... ادامه خبر

استخدام 4 ردیف شغلی با حقوق و مزایا در گروه صنعتی ایلیا استیل در تهران

استخدام ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های ا... ادامه خبر

استخدام 11 ردیف شغلی در گروه صنعتی ایلیا استیل در تهران

استخدام ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های ا... ادامه خبر

استخدام کارشناس طراحی وگرافیک آقا در گروه صنعتی ایلیااستیل از تهران و البرز

استخدام ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های ا... ادامه خبر

استخدام 7 ردیف شغلی در گروه صنعتی ایلیا استیل در تهران و البرز

استخدام ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های ا... ادامه خبر

استخدام کارشناس فروش و کارشناس طراحی و گرافیک از البرز و تهران

استخدام ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های ا... ادامه خبر

استخدام 8 ردیف شغلی در گروه صنعتی ایلیا استیل از تهران و البرز

استخدام ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های ا... ادامه خبر

استخدام 9 ردیف شغلی در گروه صنعتی ایلیا استیل در تهران

استخدام گروه صنعتی ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل س... ادامه خبر

استخدام کارشناس فروش ، کارشناس طراحی و گرافیک، کارمند مالی فروش در تهران

استخدام گروه صنعتی ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل س... ادامه خبر

استخدام کارشناس فروش فروشگاه با حقوق و مزایا در تهران

استخدام ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های ا... ادامه خبر

استخدام سرپرست فروشگاه، کارشناس فروش و کارشناس مالی (اعتباراتی)

استخدام ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های ا... ادامه خبر

استخدام 9 ردیف شغلی در گروه صنعتی ایلیا استیل در تهران

استخدام ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های ا... ادامه خبر

استخدام ۱۰ ردیف شغلی در گروه صنعتی ایلیا استیل

استخدام گروه صنعتی ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل بزرگترین تولید کننده لوازم خانگی و آشپزخانه جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود... ادامه خبر

استخدام ۷ ردیف شغلی در ایلیا استیل تهران ، البرز، کرمان

شرکت ایلیا استیل در زمینه تولید لوازم خانگی و آشپزخانه با تعداد ۶۰۰ نفر پرسنل ، جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود در استانهای تهران،... ادامه خبر

استخدام ۷ ردیف شغلی در ایلیا استیل تهران ، البرز، کرمان

شرکت ایلیا استیل در زمینه تولید لوازم خانگی و آشپزخانه با تعداد ۶۰۰ نفر پرسنل ، جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود در استانهای تهران،... ادامه خبر

استخدام ۵ ردیف شغلی در آذربایجان شرقی، تهران، کرمان ، البرز

یک شرکت معتبر در زمینه تولید لوازم آشپزخانه با تعداد ۶۰۰ نفر پرسنل ، جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود در استانهای آذربایجان شرقی، ت... ادامه خبر